วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กศน.ลำลูกกา ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการศึกษาและพัฒนานักศึกษาก่อนจบหลักสูตรประจำภาคเรียนที่ 2/2554

กศน.ลำลูกกา มุ่งเน้นให้นักศึกษาที่จะจบหลักสูตร มีคุณภาพจึงได้จัดโครงการค่ายวิชาการฯขึ้นในวันที่ 10-11 และ 18-19 กุมภาพันธ์ 2555นี้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต คลอง 6

สอบ n-net

กศน.อำเภอลำลูกกา จัดสอบ n-net สำหรับนักศึกษาที่จะจบหลักสูตรในภาคเรียนที่ 2/2554 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจ ตั้งแต่เวลา 08.00-13.30 น.

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กศน.อำเภอลำลูกกา กำหนดเปิดรับสมัครเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

กศน.อำเภอลำลูกกากำหนดเปิดรับสมัครเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ระหว่างวันที่ 2-12 เมษายน 2555 ณ กศน.ตำบลทั้ง 8 แห่ง ดังนี้
1. กศน.ตำบลคูคต
2. กศน.ตำบลลาดสวาย
3. กศน.ตำบลบึงคำพร้อย
4. กศน.ตำบลลำลูกกา
5. กศน.ตำบลบึงทองหลาง
6. กศน.ตำบลลำไทร
7. กศน.ตำบลพืชอุดม
8. กศน.ตำบลบึงคอไห
ผู้สนใจสมัครโดยแนบหลักฐานการสมัครเรียน ได้แก่
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม 2 ฉบับ
- รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 ใบ (สวมเสื้อเชิ๊ทขาวเท่านั้น)
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-1910581